Orlando

Shreya Nidadavolu (Regional Champ) Siyona Mishra (1st Runner Up) Sreeniketh Vogoti (2nd Runner Up)

Shreya Nidadavolu (Regional Champ)
Siyona Mishra (1st Runner Up)
Sreeniketh Vogoti (2nd Runner Up)